ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Edifici d'habitatges a Llucmajor

  • Reconeixements: 2004. 2on/3er premis d’Arquitectura de Mallorca 2002-2003, a la categoria de “habitatge plurifamiliar”
  • Número de referència: 0111
  • Desenvolupament del projecte: 2001-2003
  • Superfície construcció: 1.075 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Arq. Tècnic: Fernando García Vicente
  • Constructora: Construmuro S.L.

El projecte, un edifici entre mitgeres de quatre plantes, està situat en el límit del casc urbà de Llucmajor, dins un eixample que actualment es comença a consolidar.

La normativa era més restrictiva en quan a edificabilitat que a profunditat edificable, pel que vàrem optar per treballar l’esponjament de l’edifici amb un pati d’accés, solució que, d’una banda, permetia accedir en el punt mig de l’habitatge (optimitzant comunicacions) i per l’altre els dotava d’un espai de cap obertura, donat que el programa ho permetia, s’obris al pati, dotant aquest espai d’una netedat i simplicitat remarcables. La secció i les dimensions asseguraven, com s’ha pogut constatar, que la llum seria el gran protagonista d’aquest espai, sense que, donada la orientació i ventilació transversal, fos un lloc calorós a l’estiu. Tot el recorregut d’accés es realitza a traves d’aquest, creant distintes visuals a mesura que s’hi passeja.

La façana es va enretirar a les plantes superiors per poder dotar de voladissos de certa magnitud (donat que la normativa ens permetia poca volada), i que oferissin un aspecte d’element lleuger, dotant-la de major riquesa volumètrica. L’obra, de pressupost contingut, es va revestir amb morters de dos colors conjugant els espais sota voladissos, canvis de plans o les marques de les persianes i revestint de pedra calcària el mur que marca l’accés i el sòcol del carrer aconseguint una façana amb una certa varietat continguda.